Ürünler

Yurtiçi Satış Şartları

1.TANIMLAR 

GAZİ METAL: Gazi Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MÜŞTERİ: GAZİ METAL’den yassı çelik ürünleri ya da yan ürün satın alan veya satın almak üzere kendisi veya ödeme işlemlerini uhdesinde yürüttüğü bağlı şirketler için talepte bulunan gerçek veya tüzel kişi

SİSTEM: GAZİ METAL yazılımları ve iş sistemleri

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ: GAZİ METAL iş sistemine müşteri talep girişi yapan ve diğer sipariş ve satış işlemlerini izleyen ve gerçekleştiren GAZİ METAL çalışanı

ÜRÜN: GAZİ METAL Karasu Soğuk Haddehanesi’nde üretilecek ya da Gebze Çelik Servis Merkezi’nde işlem görerek ya da doğrudan GAZİ METAL tarafından ticari olarak satışa sunulacak yassı çelikler

YÜKLEME BÜLTENİ: Siparişe kısmi ya da tam ödemenin müşteri tarafından istenilen şekilde yapıldığını gösteren yükleme belgesi

DBS: Doğrudan Borçlandırma Sistemi

KMH: Kredili Mevduat Hesabı (Kredili DBS) 

KDTS: Doğrudan Banka Teminat Sistemi (Kredisiz DBS) 

TS: Tali Sipariş

US: Üretim Siparişi

FM: 1. kalite Stok Siparişi

SS: 2. kalite Stok Siparişi

 

SİPARİŞ UYGULAMA ESASLARI: GAZİ METAL tarafından her türlü yollarla yayımlanan ve ürünlerin üretilebilirlik, teknik ve ticari uygulama kuralları (peşinat, kredili Satış, finansman masrafı, ödeme vadeleri vs.) 

 

 1. KONU VE KAPSAM

İşbu, GAZİ METAL “Yurtiçi Satış Sözleşmesi” ile GAZİ METAL markası ile yurt içinde satışı yapılan yassı çelik ve tali ürünlerin satış sürecinde geçerli olacak kurallar ve yöntemler belirlenmektedir.  

 

Aksine bir yazılı hüküm ya da düzenleme olmadıkça, MÜŞTERİ’nin verdiği tüm talep, sipariş ve stok satışları ve MÜŞTERİ yükümlülükleri için işbu metinde yazılı GAZİ METAL “Yurtiçi Satış Sözleşmesi” bütün hükümleri ile geçerli olacaktır. MÜŞTERİ, GAZİ METAL’in YÜRÜRLÜKTE BULUNAN üretim toleransları ve standartları ile paketleme şekillerini kabul eder, bunun dışındaki özel istekler ayrıca fiyatlandırılır.

 

 1. GAZİ METAL VE MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

MÜŞTERİ’nin GAZİ METAL’den mal talebinde bulunabilmesi için öncelikle GAZİ METAL Satış ve Sipariş sistemine kayıt amacıyla yazılı olarak başvuruda bulunması ve takiben Ticaret-Sanayi Oda Sicil Kayıt Belgesi, ticaret sicil kaydı, imza sirküleri ve diğer istenilebilecek belgeleri GAZİ METAL’e ibraz etmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, başvurusunun kabul edilmesi durumunda, GAZİ METAL iş sistemi tarafından kendisine verilecek olan müşteri numarasının yazılı olarak ilgili şirkete bildirilmesi ile müşteri kaydı gerçekleşecek olacak ve MÜŞTERİ işlem yapabilecektir.  

 

 

3.1. MÜŞTERİ’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI  

MÜŞTERİ, 

3.1.1. GAZİ METAL Satış ve Sipariş sistemine müşteri kaydı başvurusu sırasında beyan ettiği kayıt bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde bunları GAZİ METAL’e bildireceğini,

 

Aksi halde müşteri kaydının iptal edilebileceğini, doğabilecek her türlü cezai, hukuki ve idari sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu gibi durumlarda GAZİ METAL’in karşılaşabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

3.2.  GAZİ METAL’in HAK VE SORUMLULUKLARI 

3.2.1. GAZİ METAL, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GAZİ METAL’in, MÜŞTERİ’ ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

3.2.2. GAZİ METAL, hiçbir gerekçe göstermeksizin müşterinin başvuru talebini kabul etmeyebileceği gibi MÜŞTERİ’nin işlem yapabilme yetkisini de hiçbir gerekçe göstermeksizin askıya alabilir veya sona erdirebilir. 

 

3.2.3. GAZİ METAL, sistemin teknik arızaları nedeniyle meydana gelebilecek gecikme ve her türlü olumsuzluktan dolayı sorumlu değildir. 

 

3.2.4. GAZİ METAL’in satışlarının kapsamı, müşterisi sipariş kabulü sırasında belli üretim siparişleri ve/veya müşterisi belli olmayan kendi stoklarında bulunan veya fason olarak ürettirdiği yassı çelik ürünleri ve tali ürünler ile sınırlıdır.

 

3.2.5. GAZİ METAL, müşterilerinin bildirdiği kişisel ya da firma bilgilerinin, yapılması gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar maksadıyla kullanılması konusunda her türlü tasarrufa tam yetkilidir.  

 

3.2.6. GAZİ METAL tarafından satışa sunulan stok ürünlerin fiyat ve diğer özelliklerini değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürünün teknik özelliğine ait bilgilerde hata oluştuğu durumlarda GAZİ METAL hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatını gerçekleştirebilir ya da ilgili siparişi iptal ederek, ilgili sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.  

 

3.2.7. GAZİ METAL, ileride doğabilecek teknik zaruretler veya mevzuata uyum veya ticari amaçla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. GAZİ METAL söz konusu değişiklikleri müşterilerine yazılı ya da sözlü olarak bildirir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 5 işvgünü içerisinde üye tarafından açıkça ve yazılı olarak yeni sözleşme koşullarının kabul edilmediği bildirilmedikçe, MÜŞTERİ yeni sözleşme koşullarına bağlı kalarak işlem yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

3.2.8. GAZİMETAL, satış sürecinde sistem vasıtasıyla sunacağı bilumum hizmet ve servisleri, kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.  

 

 1. MÜŞTERİ’NİN GAZİ METAL SATIŞ ve SİPARİŞ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPMAK VE TAKİP ETMEK ZORUNDA OLDUĞU İŞLEMLER

MÜŞTERİ, 

4.1. GAZİ METAL’ce kendisine bildirilen üretim siparişleri (US) tekliflerini onaylamayı ve üretilerek hazır olduğu bildirilen siparişler ile stoklardan satılacak ürünlerin satın alma ve ödemeye dair tüm işlemlerini ve takibini, GAZİ METAL Satış ve Sipariş Sistemi doğrultusunda istenilen şekilde yapmak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

 

 1. SİPARİŞ VERME

5.1. MÜŞTERİ, [email protected] elektronik posta adresine veya 0 262 641 15 70/0 262 642 14 19 faks numaralarına, satın alma talebinde bulunacağı ürüne ait miktar, ebat, kalınlık, kalite, özel talimat, teknik bilgi, teslim yeri, teslim şartları ve sair istenecek tüm üretim parametrelerini, sevkiyat, ödeme ve diğer satış şartları ile firma adıyla birlikte (gerçek ya da tüzel kişi), satın alma işlemi için yetkili personelinin adını, görevini ve iletişim bilgilerini açık bir şekilde belirtmek suretiyle talebini GAZİ METAL’e bildirir.

 

5.2. Söz konusu talebin alınmasından sonra GAZİ METAL müşteri temsilcisi, MÜŞTERİ’ ye talebin alındığını teyit eder. MÜŞTERİ talebinin sisteme giriş işlemleri, GAZİ METAL müşteri temsilcisi tarafından yapılır. 

 

5.3. GAZİ METAL’e intikal eden MÜŞTERİ talebinin kabulü mümkün olduğu takdirde, efektif satış fiyatını içerir teklif, MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ tarafından e-posta veya faks ile yazılı olarak MÜŞTERİ’ye ekinde yer alacak proforma fatura ile birlikte gönderilir. Proforma fatura üzerinde siparişe ilişkin tüm detaylar, teslim şekli, sipariş vadesi, fiyat bilgisi ve ayrıca sipariş peşinatının hangi tarihe kadar ödenebileceğine dair bilgi (teklif geçerlilik süresi - opsiyon süresi) yer alır.  

 

5.4. MÜŞTERİ, ilgili sipariş(lerin) teminatını GAZİ METAL’e vermek suretiyle opsiyon süresi içinde proforma faturayı onayladığında, söz konusu teklif tüm şartları ile birlikte kabul edilmiş olur ve üretilecek sipariş olarak sisteme kaydedilir. 

 

5.5. Onaylanan teklifteki taleplerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen (Sipariş Uygulama Esasları’nda duyurulan) oranlarda mal bedeli üzerinden hesaplanacak tutarda mali bloke işlemleri yapılır. 

5.6. GAZİ METAL tarafından stoklardan satılacak müşterisi belli olmayan 1. kalite (FM) malzemeler, 2. kalite (SS) malzemeler ve Tali Ürün (TS) satışları için talepte bulunan müşterilere, uygun görülmesi durumunda efektif fiyat bilgisini içerir stok listeleri verilebilecektir.

 

5.7. Faturalamaya esas kur, aksi belirtilmedikçe ödeme (yükleme bülteni) tarihindeki TCMB döviz satış kurudur.   

 

 1. SİPARİŞ ÖN ÖDEME-PEŞİNAT

7.1. Talep bildirimi sırasında hiçbir teminat alınmayacak olup, talebin sipariş olarak kabulü için MÜŞTERİ’nin GAZİ METAL tarafından açıklanacak cari oranda ve süresi içerisinde sipariş peşinatını ödemesi mutlaka gereklidir. MÜŞTERİ, sipariş peşinatı verme yükümlülüğünü, dilediği takdirde nakit olarak ya da KMH veya teminat mektubu vermek suretiyle yerine getirebilir. 

 

7.2. MÜŞTERİ’nin vereceği sipariş peşinatı, siparişin kesin teminatı olarak kabul edilir. MÜŞTERİ ödeme ile ilgili (9. madde) yükümlülüğünü yerine getirmez veya sipariş(lerini) iptal etmek ister ise, işbu peşinat sözleşmenin cezai şartı olarak GAZİ METAL tarafından irat kaydedilir. 

   

 1. SİPARİŞ İPTALİ

8.1. Grev, lokavt, ya da üretim faaliyetlerini durduracak veya engelleyecek şekilde GAZİ METAL’de doğabilecek her türlü sorun, teknik aksaklık, doğal afetler ve yangın ile sınırlı olmamak üzere mücbir sebep hallerinde, siparişlerin teslim tarihi GAZİ METAL tarafından ertelenebileceği gibi, sipariş kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Bununla birlikte, MÜŞTERİ tarafından onaylanan taleplerin GAZİ METAL tarafından siparişe dönüştürülememesi durumunda iptal edilen talep kısmı ile ilgili talep teminatı MÜŞTERİ ’ye aynen iade edilir.  

 

Bu durumda, MÜŞTERİ, GAZİ METAL’den doğrudan veya dolaylı zararlar da birlikte olmak üzere hiçbir nam altında başka herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

8.2. FM, SS ve TS siparişler için mücbir sebep halinin dışında, ürünün GAZİ METAL ambarlarında herhangi bir sebeple (hasarlanması, fazla sevkiyat, vb.) bulunamaması halinde sipariş kısmen veya tamamen iptal edilebilir. 

 

Bu durumda, MÜŞTERİ, GAZİ METAL’den doğrudan veya dolaylı zararlarını da kapsayacak şekilde hiçbir sebeple tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

 1. SİPARİŞ ÖDEMESİ; Üretim Siparişleri ve Stok Siparişleri

9.1. Üretimi tamamlanan siparişlerin sevke hazır olduğu, GAZİ METAL tarafından MÜŞTERİ’ye yazılı olarak hazır bildiriminde bulunulur. Sipariş vadesi ve hazır bildirim tarihine bağlı olarak, üretim siparişleri için mal bedeli son ödeme tarihi; 

 1. Sipariş vadesinden önce hazır bildirimi yapılan siparişler için, siparişin ait olduğu ayın ilk gününden itibaren beş (5) iş günüdür.
 2. Sipariş vadesinde bildirimi yapılan siparişler için hazır bildirimi tarihini izleyen beşinci (5.) iş günüdür.
 3. Sipariş vadesinden sonra hazır bildirimi yapılan siparişler için hazır bildirimi tarihini izleyen on (10) iş günüdür.

Mal bedeli, son ödeme tarihlerinde GAZİ METAL’in değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

 

9.2. Ödeme işlemi sırasında geçerli olacak fiyat ($/ton), siparişin onaylandığı proforma fatura üzerinde GAZİ METAL tarafından belirtilen efektif fiyat ($/ton) olup sabit kalacaktır. 

 

9.3. Ödenecek tutar (USD); birim mal bedeli (USD/ton), hazır miktarı (ton) ve satış uygulama esaslarında belirtilen diğer ilgili koşullar dikkate alınarak hesaplanan mal bedeline (USD), kanunun öngördüğü KDV eklenerek belirlenir.

 

9.4. Müşterinin siparişinin tamamına veya bir kısmına hazır bildirimi yapılabilir. Sipariş tonajları ile fiili üretim tonajlarının farklı olmasından dolayı GAZİ METAL, MÜŞTERİ ’ye 50 ton ve daha az olan siparişler için sipariş tonajının +/- %20’si, 51 ton ve daha fazla olan siparişler için, sipariş tonajının +/- %10’u kadar toleransla hazır tonajı bildirilebilir. 

 

MÜŞTERİ, kendisine bildirilen hazır miktarlarını sözleşme gereği belirlenen son ödeme tarihine kadar kısmen ya da tek seferde minimum sipariş tonajlarına uygun olarak ödeyebilir. Siparişler için yapılan ödemeleri takiben MÜŞTERİ adına düzenlenecek YÜKLEME BÜLTENİ’nin çıkmasının takibi MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. YÜKLEME BÜLTENİ (ödeme) düzenlenirken MÜŞTERİ’nin cari hesabına;

 

 1. Peşin ödeme yapıldığında, yukarıda belirtilen koşullar uyarınca hesaplanan mal bedeli ve KDV’si kadar,
 2. Kredili ödeme yapılacak ise yürürlükte olan Satış Uygulama Esasları’nda belirtilmiş peşinat oranları kadar belirlenen mal bedeline isabet eden peşinat tutarı ve KDV’si kadar tutar cari hesabından GAZİ METAL hesabına aktarılır. Sevkiyat esnasında aşağıda açıklandığı üzere GAZİ METAL kantarı esas alınacaktır. Hazır bildirimi ile teslimat sırasında GAZİ METAL kantarları arasında bir fark oluşması halinde aradaki +/- farklar dikkate alınarak;

 

a.a. Peşin ödemelerde teslimatı yapılan tonaja karşılık gelen toplam mal bedeli ile ödeme (yükleme bülteni) yapıldığı andaki alınan tutarlar arasında fark (+) veya (-) olarak müşterinin cari hesabına yansıtılır. 

b.b. Kredili ödemelerde belirlenmiş (duyurulmuş) kredili oranına karşılık gelen tutar ödeme (yükleme bülteni) esnasında müşterinin seçimine göre KMH, DBS veya Teminat Mektubu üzerinden bloke edilir. Teslimatı yapılan tonaja karşılık gelen orana göre kredili tutar yeniden hesaplanarak daha önceden konulan blokaj kaldırılıp yeni hesaplanan tutar KMH veya KDTS’ye yansıtılarak fiili duruma uygun borcu oluşturulur ve ilgili bankalara bildirilir. 

 

9.5. Mal bedelinin ödenmesinde, her teslimat partisinin sipariş tonajına karşılık gelen peşinatın mahsubu yapılır. 

 

9.6. Ancak, bu metnin “Madde 9.1”de yazılı son ödeme tarihine kadar GAZİ METAL tarafından kabul edilen ödeme yöntemlerinden biriyle (peşin, teminat mektubu karşılığı vadeli, KMH ya da KDTS) ödemenin yapılamaması durumunda, MÜŞTERİ’ye beş (5) iş gününe kadar ödeme gecikme bedeli alınmak şartı ile ek bir süre verilir. Söz konusu, beş (5) iş günü için uygulanacak gecikme bedeli tüm ürünler için KDV hariç 0,50 $/ton gün olacaktır.  

 

Gecikme bedeli alınarak verilen ek süreye rağmen müşteri tarafından yine de ödeme yapılmaz ise, ilgili sipariş ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın iptal edilir ve sipariş peşinatı GAZİ METAL tarafından irat kaydedilir. 

 

9.7. GAZİ METAL’e evvelce ödenmemiş borcu bulunan MÜŞTERİ’nin yeni bir satın alma işlemi yapmasına izin verilmez. Borcun ödenmesi şartıyla, MÜŞTERİ’nin tekrar satın alma işlemini yapabilmesi GAZİ METAL tarafından onay verilmesi durumunda gerçekleşir. 

 

9.8. Ürün sevkiyatının tamamlanmasından sonra yapılan sevkiyat sonucu fazla yükleme veya tesellüm ardiyesine tahakkuk ettiği takdirde ve teminat mektubunda sevk edilen malzeme veya tesellüm ardiyesi tutarı için yeterli tutarda bakiye bulunmaz ise, sevkiyat gerçekleştikten sonra teminat açığı kadar tutar cari hesaptan alınır. Cari hesabın yetersiz olması durumunda MÜŞTERİ’nin cari hesabı söz konusu tutar kadar eksiye döndürülür ve “Madde 9.7.” hükmüne uygun işlem yapılır. Her hâlükârda, müşterinin yedi (7) iş günü içerisinde eksiye dönen miktar kadar tutarı GAZİ METAL hesabına yatırması zorunludur. Müşteri eksiye dönen cari hesap borcunu yedi (7) iş günü içerisinde yatırmadığı takdirde GAZİ METAL, bu tarihten sonra istediği tarihte ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın, ana borç ve faiz tutarını yasal mevzuat çerçevesinde tahsile yetkilidir.  

 

Müşteri, herhangi bir borcunu vadesinde ödemediği takdirde, vadesi gelmemiş diğer tüm borçları muaccel hale gelir. GAZİ METAL, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın muaccel hale gelmiş olan tüm alacağını faizi ve sair her türlü masrafı ile birlikte teminatlar dahil olmak üzere yasal mevzuat dairesinde dilediği yoldan tahsile yetkilidir. 

 

9.9. Kredili Doğrudan Tahsilat Sistemi (KDTS) için belirlenen kullanılabilir bakiyeler gerçek zamanlı ya da gecikmeli olarak bankalar tarafından düzenlenmekte olduğundan kullanılabilir bakiyelerin doğruluğunun sorumluluğu bankalar ile MÜŞTERİ’ye aittir. 

 

9.10. Düzenlenen yükleme bülteni esnasında ödenecek tutar için ödeme tipine göre mal bedeli + KDV kadar bir bloke konulur. Sevkiyat gerçekleştikten sonra gerçekleşen fiili sevkiyata göre bülten oluşturma esnasında önceden belirlenen ödeme tipi dikkate alınarak geriye dönük olarak müşteri borçlandırılır. 

 

9.11. MÜŞTERİ; unvan, açık adres, vergi dairesi ve vergi hesap numarası vd. bilgilerinde oluşabilecek değişiklikleri GAZİ METAL’e en kısa süre içerisinde bildirmek ile yükümlüdür. MÜŞTERİ gecikme ya da bildirimin yapılmamasından kaynaklanacak sorunlar nedeniyle her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. 

 

Müşterisi belli olmayan stok satışlarında açıkça belirtilmeyen hususlarda “Madde 9.” hükmü geçerli olacaktır.   

 

 1. ÜRÜN TESLİMİ

10.1. Ürünlerin tesellümü Karasu fabrika sahasında ya da Servis Merkezi’nde işlem görecek olmasına bağlı olarak Gebze’de ve MÜŞTERİ’nin temin edeceği kara vasıtasında FOT, deniz vasıtasında FOB esasına göre yapılır. Müşterinin tercihine uygun olarak istenebilecek diğer teslimat yeri ve şekillerinde bu şartlar özel anlaşmaya tabidir. 

10.2. MÜŞTERİ, GAZİ METAL’in üretim toleransları ve standartlarını kabul eder. A2/A3 (SS) satılan mallar için hiçbir surette çelik cinsi ve ebat garantisi verilmediğini bu vesile ile peşinen kabul eder. 

10.3. MÜŞTERİ, siparişlere ait ürünleri GAZİ METAL tarafından düzenlenen yükleme bülteni (ödeme) tarihini izleyen yirmi bir (21) iş günü (Cumartesi dahil) içerisinde teslim almakla yükümlüdür. Bu süre içinde teslim alınmayan siparişler, ürün ayrımı yapılmaksızın günlük KDV hariç 1 $/ton gün ardiye masrafı alınmak kaydıyla en fazla 30 gün stokta bekletilir. MÜŞTERİ, bu 30 günlük süre içinde dahi GAZİ METAL ambarlarından ürününü sevk etmez ise yaptığı ödeme blokajları ve sipariş teminatı irat kaydedilir ve ilgili malzemeler GAZİ METAL satılabilir stoklarına devredilir.  

10.4. Günlük sevkiyat programına göre GAZİ METAL sevkiyat sahası içine alınan araca herhangi bir nedenle yükleme yapılamaması durumunda, bu durum nakliyeciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilir. 

 

 1. ÖZÜRLÜ ÜRÜN BAŞVURUSU

11.1. MÜŞTERİ’nin, özürlü ürün başvurusunu yazılı olarak GAZİ METAL’e yapması gerekmektedir. Müşteri şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması GAZİ METAL, Kalite Kontrol Departmanı’nın sorumluluğunda ve Satış personeli ile birlikte yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. MÜŞTERİ’nin teslim aldığı ürün ile ilgili olarak; MÜŞTERİ tarafından dikkatli bir inceleme ve kontrol sonucunda fark edilebilecek (görünür) kusurlar ile ilgili başvurular, sevk edilen ürünün herhangi bir işlem görmemiş olması koşulu ile ürünün MÜŞTERİ’ye teslimini izleyen 10 iş günü içinde kabul edilir.  

 

Söz konusu sürenin aşılması durumunda, görünür kusurlar ile ilgili başvurular kabul edilmez. Satış Uygulama Esasları’nda yayınlanan ve GAZİ METAL üretim limitlerinde belirtilen ürün cinsi ve çelik kaliteleri ile ilgili tüm açıklamalar şikâyet değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır. Ürünün GAZİ METAL dışında başka bir firma tarafından yapılan dilme, boy kesme vb. servis işlemleri sırasında ortaya çıkacak kusurlar ile ilgili başvuruları bu işlem sırasında GAZİ METAL’in önceden bilgilendirilmesi koşulu ile kabul edilir. 

 

Öte yandan, sadece ürünün kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek (gizli) kusurlar için başvuru süresi ise ürünün MÜŞTERİ’ye tesliminden itibaren 3 ayla sınırlıdır.  

 

Özürlü ürün başvurusunun GAZİ METAL tarafından kabul edilmesi durumunda, Müşteri tarafından kesilecek fark veya iade faturasının kuru, kabul edilen tonaj ve kabul şartlarına göre (tamamen iade alınması, kısmı iade alınması, başka kalite veya ebatta 1. sınıf, 2. veya 3. sınıf, hurda veya tüm bu durumların birleşimi şeklinde) değerlendirmenin sonuçlandığı tarihteki TCMB ABD $’ı Döviz Satış Kuru olarak uygulanacaktır.   

 

Bununla birlikte; 

 1. Mekanik özelliklerin garantisi için ilgili uluslararası standartta belirtilen süreler geçerlidir,
 2. Koruyucu yağ ile yağlanmış mallar için gerekli taşıma ve stoklama kurallarına uyulmak kaydıyla garanti süresi 3 aydır. Koruyucu yağ ile yağlanmamış ürünler için paslanmama garantisi bulunmamaktadır.

 

11.2 MÜŞTERİ, şikâyete konu olan ürünlere ait sevk irsaliyesi ve ürün etiketini bildirmek ve tetkik sırasında şikâyeti inceleyen GAZİ METAL çalışanlarına ibraz etmek zorundadır. 

 

11.3 Yapılan inceleme sonucunda şikâyetin haklı görülmesi halinde, GAZİ METAL en çok ürün bedeli kadar sorumlu olacaktır. MÜŞTERİ tarafından iddia edilen bağlantılı ya da doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı GAZİ METAL sorumlu tutulamaz.  

 

 1. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme ile belirlenen hak ve menfaatlerini, sorumluluklarını ya da borçlarını diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredemezler. 

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda GAZİ METAL’in defter, kayıt, mikrofilm ve bilgisayar kayıtları vb. HUMK 287. maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı kesin delil teşkil edecektir. Bununla birlikte, anlaşmazlık halinde Gebze Hukuk Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.